הסל שלי

סל הקניות שלך ריק

החזרות בסניפים עד 14 יום איסוף עצמי חינם טלפון שירות לקוחות- 1-700-70-45-70
החזרות בסניפים עד 14 יום איסוף עצמי חינם טלפון שירות לקוחות- 1-700-70-45-70

Toys R Us | טויס אר אס - צעצועים לילדים - צעצועים לתינוקות

הסל שלי הסל שלי הסל שלי 0

תקנון מבצע ויזה כאל

תקנון מבצע בלעדי ללקוחות "כאל"


1. הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"היפרטוי"
היפרטוי בע"מ, ח.פ 514638303, מרחוב טוליפמן 7 ראשל"צ.

"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט שכתובתו: http://www.toysrus.co.il

"סניפי הרשת" סניפי רשת Toys R Us בישראל המופיעים ברשימת הסניפים באתר האינטרנט.

"המבצע"
מבצע "קונים ב300 ₪ ומשלמים 200 ₪ " ללקוחות כאל שנערך על ידי היפרטוי, ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף" אזרח או תושב ישראל העונה על כל אלה: 
(1) לקוח פרטי;
(2) ביצע רכישה של אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע;
(3) שילם בכרטיס אשראי כאל / דיינרס.
(4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע. 
"תקופת המבצע" מיום 27.06.2021 ועד 10.07.2021 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם.

"המוצרים המשתתפים במבצע"

המבצע תקף על כל מוצרי החנות למעט מוצרי מחלקות מולטימדיה,ממונעים, בריכות עמודים, פארקי מים, מתקני חצר וכרטיסי מתנה.

 

"ההטבה בסניפי הרשת"

100 ₪ הנחה לקונים ב - 300 ₪ ועד 599 ₪
200 ₪ הנחה לקונים ב- 600 ₪ ועד 899 ₪
וכן הלאה - הנחה של 100 ₪ על כל 300 ₪ באותה קניה 
לרוכשים מן המוצרים המשתתפים במבצע
אין כפל מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים.
מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 50 יחידות מפריט 
מלאי מוצרים מינימלי: 3 מוצרים בכל אחד מסניפי הרשת.

"ההטבה באתר האינטרנט" 

100 ₪ הנחה לקונים ב- 300 ₪ ומעלה 
לרוכשים מן המוצרים המשתתפים במבצע
ללא כפולות. אין כפל מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים.
מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 5 יחידות מפריט

"זכאי להטבה" 
משתתפים אשר יבצעו רכישה מהמוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע, כמפורט בתקנון זה.

"התקנון" או "תקנון המבצע"

תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.


2. כללי
2.1. רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לקבלת ההטבה. בכל מקרה בו משתתף יחרוג מכללי המבצע והוראותיו, תהיה היפרטוי רשאית לפסול משתתף זה, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד היפרטוי בקשר לכך.
2.2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם היפרטוי בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3. היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת המוצרים המשתתפים במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט.
2.4. תנאי תקנון המבצע מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד. 


3. התנאים למבצע
3.1. משתתף שיבצע במהלך תקופת המבצע רכישה של מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע בסניפי הרשת או באתר האינטרנט יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
(א) המשתתף רכש מוצר/ים המשתתפים במבצע בסכום של 300 ₪ ומעלה בתקופת המבצע. מובהר כי במסגרת המבצע לא יתאפשר כפל מבצעים והנחות;
(ב) המשתתף יהא זכאי לממש מספר הטבות בקנייה בסניפי הרשת, ובלבד שרכש מוצרים בסכומים כאמור לעיל במסגרת רכישה אחת. כל משתתף יהיה רשאי לבצע רכישה אחת אשר תקנה לו את ההטבה במהלך תקופת המבצע. 
3.2. המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.


4. מימוש ההטבה
4.1. משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי להטבה ולרכוש את המוצרים שניתנים במסגרת ההטבה. ההטבה תינתן לכל משתתף שעמד בתנאי התקנון באמצעות קופון אשר נמצא בקופת סניפי הרשת במהלך השלמת הליך הרכישה (הזנה אוטומטית) או ברכישה באתר האינטרנט באמצעות קופון אשר יישלח אליו לאחר תהליך ההרשמה להטבה כמפורט באתר כאל. 
4.2. למען הסר ספק, במקרה של מחסור במוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי היפרטוי או מי מטעמה.


5. ביטול עסקה 
משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של היפרטוי, ישיב את המוצר שרכש במסגרת המבצע, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק. מובהר כי הסכום בו יזוכה יהיה הסכום אותו שילם בניכוי כל סכום אותו רשאית היפרטוי לנכות ע"פ דין. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל בלקוח בגין הפריט.
הזיכוי יינתן כנגד הצגת פתקית קניה או פתקית החלפה יחד עם כרטיס ויזה כאל באמצעותו בוצע התשלום ולפריטים אשר ניקנו בתקופת המבצע בלבד.


6. שונות
6.1. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
6.2. יובהר כי היפרטוי אינה מעניקה הנחות, הטבות, קופונים או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה. 
6.3. היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
6.4. המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של היפרטוי, באתר האינטרנט ובסניפי הרשת.
6.5. לא תתאפשר מכירה שלא לפרטיים.
6.6. היפרטוי לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף ו/או כאל.
6.7. היפרטוי לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
6.8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד היפרטוי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

****