הסל שלי

סל הקניות שלך ריק

החזרות בסניפים עד 14 יום איסוף עצמי חינם טלפון שירות לקוחות- 1-700-70-45-70
*איסוף עצמי חינם מסניפי הרשת *שליחות עד הבית חינם לרוכשים ב-249.90 ש"ח ומעלה *אספקה עד 5 ימי עסקים *בכפוף לתקנון

Toys R Us | טויס אר אס - צעצועים לילדים - צעצועים לתינוקות

הסל שלי הסל שלי הסל שלי 0

תקנון פעילות קמפיין קיץ העלאת תמונות – קיץ 2018

 

לקוח יקר,

חברת היפרטוי בע"מ (להלן "החברה") מכריזה על פעילות נושאת פרסים  אשר תתוקשר ותתקיים בעמוד הפייסבוק של החברה (להלן "העמוד"). אם ברצונך לקחת חלק בפעילות, עליך לקבל על עצמך את הוראות תקנון זה. עליך לעלות לעמוד הפייסבוק של טויס אר אס ישראל תמונה שלך או של בני משפחתך בחופשה משפחתית קיצית. כל אדם רשאי להשתתף בפעילות, בהתאם לחוק.

 

הפעילות תחל ביום 21.5.18 ותסתיים ב 26.5.18 להלן "תקופת הפעילות").

כשלושה ימים לאחר סיום הפעילות, החברה תפרסם הכרזה על הזוכים באתר

 

החברה רשאית להפסיק את הפעילות ללא הודעה מוקדמת, וכן רשאית להאריך או לשנות כל מועד הנקוב בתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא של החברה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

עליך לקרוא את התנאים הבאים (להלן: "התקנון") בקפידה בטרם תבחר להעלות את התמונה לעמוד. אם בחרת להעלות את התמונה לעמוד אזי אתה מאשר כי קראת והבנת את האמור בתקנון, וכי הנך מחויב להוראות תקנון זה. אם אינך מסכים לכל תנאי תקנון זה, עליך להימנע מלהשתתף בפעילות.

 

הנך מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי הנך בגיל חוקי ליצירת הסכם מחייב, וכי אתה נוטל על עצמך אחריות מלאה על בחירתך להעלות את התמונות לעמוד.  בנוסף, אתה מאשר שאתה האפוטרופוס הטבעי של הילד המצולם בתמונה ואתה רשאי לאשר בשמו את כל האמור בתקנון ולהסכים בשמו כי ייעשה שימוש בתמונות בהתאם למפורט בתקנון.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור בלשון נקבה.

 

  1. הפעילות

 

החל מיום 21.5.18 ועד יום ה-26.5.18, תוכל להעלות לעמוד תמונה שלך או של בני משפחתך בחופשה משפחתית קיצית.

 

הזוכים הפעילות יבחרו ע"י צוות שופטים שיבחרו ע"י טויס אר אס יודגש כי לא מדובר בהגרלה, אלא בפעילות, והכל בהתאם לקבוע בתקנון זה, ועל פי שיקול דעת החברה. ההכרזה על הזוכים תעשה ביום 30.5.18 הזוכים יזכו בפרסים שיקבעו על ידי החברה, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להמיר את הפרס בפרס אחר.

יובהר כי ההחלטה היא על פי שיקול דעת חבר השופטים וכי טויס אר אס  אינה מחויבת לחשוף את מערכת השיקולים בבחירת הזוכים בפעילות.

מובהר כי החברה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת תנאי תקנון זה, ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת, ואתה מצהיר ומתחייב להתעדכן בתנאי השימוש המעודכנים בטרם העלאת התמונות לעמוד.

 

אתה מאשר כי המשך השתתפותך בפעילות, מהווה את הסכמתך לשינוי התנאים.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק בכל עת את קיום הפעילות, אף ללא הודעה מוקדמת. החברה רשאית לפרסם הודעה על הפסקת הפעילות בעמוד הפייסבוק

 

 

  1. הפסקת השתתפותך בתחרות

החברה רשאית למנוע ממך להשתתף בפעילות לרבות במקרים בהם התמונות פוגעות ברגשות הציבור או במקרים בהם תגובה מהתגובות המופיעות בשרשור של התמונות פוגעת ברגשות הציבור. כמו-כן, החברה רשאית להפסיק את השתתפותך במקרים בהם יתברר שנעשה שימוש בכל אמצעי פסול לצבירת הלייקים כגון רובוט, שידול אנשים באמצעים כספיים או אחרים, וכן בכל אמצעי שנועד לזייף את כמות הנקודות שנצברה.    

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להסיר את השתתפותך מפעילות התמונות, או לחסום את גישתך אל העמוד או אל אתר החברה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

                א.       אם הצגת את עצמך כאפוטרופוס על אף שאינך אפוטרופוס חוקי;

                ב.       אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אחרים או ספקים של החברה;

                 ג.       אם בצעת או ניסית לבצע מעשה שהינו בלתי חוקי על- פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

                ד.       אם הפרת את תנאי תקנון זה; 

                ה.       אם עשית כל פעולה המונעת מאחרים להשתתף בתחרות או לצבור קולות;

                 ו.       אם יש לך חוב כספי לחברה או מי מטעמה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

                ז.        מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

במקרה בו השתתפותו של אחד הזוכים בפעילות תפסק בשל אחת או יותר מהעילות שלעיל, החברה תהא זכאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו. אתה פוטר את החברה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפעילות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, ללא יוצא מן הכלל.

  1. פרסים

הזוכים בתחרות יוכרזו בעמוד. ניתן לזכות במקום ראשון ב-1000 ₪ , במקום שני ב -500 ש"ח ובמקום שלישי ב-250 ש"ח. הפרסים ישלחו במייל לכל אחד מהזוכים וכדי לממשם על הזוכה להגיע במהלך התקופה המצוינת במייל לסניף החברה שמיקומו יימסר על ידי החברה. הזכייה תימסר ללקוח בתווי קניה לרכישה ברשת טויס אר אס

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לגרוע/לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

  1. הצהרות והתחייבויות

אתה מצהיר בעצם העלאת התמונות לעמוד כי התמונות  או כל חלק בהן אינו מפר זכות קניין רוחני כלשהי או זכות יוצרים כלשהי. הנך מצהיר כי אתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתמונות וכי אין הן מועתקות או מכילות כל תוכן העלול להפר זכות קניין רוחני כלשהי של כל צד שלישי אחר.

 

הנך מצהיר כי הינך האפוטרופוס החוקי של הילד/ה המככב/ת בתמונות אתה מתחייב שהעלאת התמונות תהא בהתאם לכל דין, בהתאם לתנאי פייסבוק, יוטיוב ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 

הנך מצהיר כי התמונות או כל חלק ממנו אינו פוגע ברגשות הציבור ולא מכין חומר פוגעני או מיני.

.

אתה מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה עקב כל שינוי בפעילות ו/או הסרת התמונות ו/או כל מעשה או מחדל אחרים, לרבות עקב טענה של פגיעה בפרטיות ו/או בכל זכות אחרת של צד שלישי, לרבות זכות קניין רוחני כלשהי.   

הנך מאשר לחברה לפרסם את שמך, במידה ותזכה, למטרות יחסי ציבור ו/או קידום פעילות צילומי התמונות בכל אמצעי התקשורת, לרבות באתר, בפייסבוק באתר החברה ובאפליקציית החברה.

אתה מצהיר כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין השימוש בתמונות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי אתה נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת לעשות כל שימוש בתמונות, בכל עת. אתה מצהיר כי החברה לא תידרש לקבל את הסכמתך בקשר עם עשיית כל שימוש בתמונות, וכי הסכמה מפורשת וגורפת זו ניתנת ביחס לכל שימוש כאמור. בנוסף, אתה מוותר בזאת על כל זכות שלך ו/או של בנך/בתך בקשר עם צילום התמונות, לרבות על הזכות המוסרית שלך ו/או של בנך/בתך.

כמו-כן, ידוע לך כי עם העלאת התמונות, העברת את כל זכויות הקניין הרוחני בהן לחברה וכי החל ממועד העלאת התמונות כל הזכויות בתמונות הינן של החברה, וכל שימוש אשר ייעשה בתמונת ויניב פירות הינו של החברה בלבד, ולפיכך אין ולא תהינה לך כל דרישות, כספיות או אחרות, כלפי החברה בקשר עם זכויותיה ועם השימוש בתמונות.

עם זאת, בכל מקרה שתרצה שיסירו את התמונות מעמוד  החברה או מהרשתות החברתיות, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק של החברה  . בתמורה, אתה מסכים לפצות את החברה בסכום שלא יפחת מעלות הפרס שקיבלת.

  1. הגבלת אחריות

כל פרס המוענק במסגרת הפעילות יוענק כפי שהוא ("AS IS"). אתה מתחייב כי לא תהיינה לך כל דרישות, טענות או תביעות כלפי החברה בקשר לפרס ו/או לפעילות, ו/או להסרת התמונות על ידי החברה.

החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לפעילות, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה לך, כמשתתף בפעילות. אתה פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה  מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרמו לך או לבנך/בתך בקשר עם ההשתתפות בפעילות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת הפרסים והפעלת האתר, לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ההשתתפות בפעילות, ופרסום הצילומים הזוכרים בעמוד החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור לפעילות, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי תקנון זה, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור, לרבות בגין פגיעה בפרטיות ו/או הפרה של קניין רוחני לרבות זכות יוצרים כלשהי. למען הסר ספק מובהר כי, אחריותך, כמשתתף בפעילות צילומי התמונות במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

החברה אינה מתחייבת שהפרסים המוענקים בעת זכייה בפעילות צילומי התמונות יינתנו, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף – לרכוש, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך עקב כך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים, בכל עת, כל מידע אשר יידרש ממנה על פי כל דין, כמו גם את הזכות לערוך, להסיר, לסרב או לקבל כל מידע או תוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כל מידע או תוכן הפוגעים ו/או המפרים את האמור בתנאי תקנון זה ו/או כל דין.

אתה האחראי הבלעדי לפרסום צילומי התמונות שהועלו על ידך.

  1. שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא הפעילות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הודעה פרטית  בעמוד הפייסבוק של החברה או באמצעות כתובת המייל: toysrus@tru.co.il

תוקף התקנון

מובהר כי התקנון ימשיך להיות בתוקף גם לאחר סיום הפעילות, לרבות סעיפים 5,6, 7 לתקנון זה או כל סעיף שנובע מתוכנו כי עליו להיות בתוקף גם לאחר סיום הפעילות.

  1.  שונות

תנאי התקנון חלים על כל המשתתפים בפעילות.

כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי תקנון אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תקנון זה, מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור במתן הפרסים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

הדין החל על ההשתתפות בפעילות, לרבות על תנאי תקנון זה, הנו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או בקשר עם פעילות צילומי התמונות ו/או הפרסים הניתנים במסגרתה. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד משתמש, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

שינוי אחרון 15.15.18