הסל שלי

סל הקניות שלך ריק

החזרות בסניפים עד 14 יום איסוף עצמי חינם טלפון שירות לקוחות- 1-700-70-45-70
*איסוף עצמי חינם מסניפי הרשת *שליחות עד הבית חינם לרוכשים ב-249.90 ש"ח ומעלה *אספקה עד 5 ימי עסקים *בכפוף לתקנון

Toys R Us | טויס אר אס - צעצועים לילדים - צעצועים לתינוקות

הסל שלי הסל שלי הסל שלי 0

תקנון מבצע פריט שני ב-50% הנחה - צעצועים ומשחקים

תקנון מבצע "מוצר שני (הזול מבין השניים) ב 50% הנחה על מגוון צעצועים ומשחקים"

1.               הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"היפרטוי"

 

היפרטוי בע"מ, ח.פ 514638303, מרחוב טוליפמן 7 ראשל"צ.

                                                                                                      

"אתר האינטרנט"

אתר האינטרנט שכתובתו: http://www.toysrus.co.il

 

 

"סניפי הרשת"

סניפי רשת Toys R Us   המופיעים ברשימת הסניפים באתר האינטרנט.

 

"המבצע"

 

מבצע  "מוצר שני הזול מבין השניים ב 50% הנחה על מגוון צעצועים ומשחקים" שנערך על ידי היפרטוי, ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

 

 

"משתתף"

אזרח או תושב ישראל העונה על כל אלה:

(1)     לקוח פרטי;שחבר באפליקציית המבצעים של TOYS R US

(2)     ביצע רכישה של שניים או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע;

(3)     עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

 

כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע.

"תקופת המבצע"

מיום 13.10.21 ועד 16.10.21 כולל או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים.

 

"המוצרים המשתתפים
במבצע"

 

שני מוצרים מן המוצרים המופיעים בטבלה שבנספח א'.

 

 

 

"ההטבה"

 

 

 

 

 

 

 

זכאות לרכוש שני מוצרים מן המוצרים המופיעים בנספח א' לתקנון זה בהנחה של 50% על המוצר השני הזול מבין השניים.

 

מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 3 יחידות מפריט

מלאי מוצרים מינימלי: 3 מוצרים בכל אחד מסניפי הרשת.  

 

 

 

"זכאי להטבה"

 

 

לקוח שהוריד קופון אפליקציה ורכש מהמוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע, כמפורט בתקנון זה.

התקנון" או

"תקנון המבצע"

 

 

 

 

 

תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

       

2.               כללי

2.1.                רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לקבלת ההטבה. בכל מקרה בו משתתף יחרוג מכללי המבצע והוראותיו, תהיה היפרטוי רשאית לפסול משתתף זה, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד היפרטוי בקשר לכך.

2.2.                בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם היפרטוי בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3.                היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת המוצרים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבה הניתנת במסגרתו וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט.

2.4.                תנאי תקנון המבצע מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

3.               התנאים למבצע

3.1.                משתתף שיבצע במהלך תקופת המבצע רכישה של שניים מן המוצרים המשתתפים במבצע בסניפי הרשת יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

(א)    המשתתף רכש את המוצר המשתתף במבצע בתקופת המבצע. מובהר כי  במסגרת המבצע לא יתאפשר כפל מבצעים והנחות;

(ב)    המשתתף יהא זכאי לממש מספר הטבות במסגרת תקופת המבצע, אף אם רכש יותר ממוצר אחד המשתתף במבצע.

3.2.                המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

4.               מימוש ההטבה

4.1.                משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי להטבה ולרכוש את המוצר שניתן במסגרת ההטבה. ההטבה תינתן לכל משתתף שעמד בתנאי התקנון באמצעות קופון אשר נמצא באפליקציית המבצעים של הרשת במהלך השלמת הליך הרכישה (הזנה אוטומטית).

4.2.                למען הסר ספק, במקרה של מחסור במוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי היפרטוי או מי מטעמה.

5.               ביטול עסקה

משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של היפרטוי, ישיב את המוצר שרכש במסגרת המבצע, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק. מובהר כי הסכום בו יזוכה יהיה הסכום אותו שילם בניכוי כל סכום אותו רשאית היפרטוי לנכות ע"פ דין.

6.               שונות

6.1.                המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

6.2.                יובהר כי היפרטוי אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

6.3.                המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של היפרטוי, ובסניפי הרשת.

6.4.                היפרטוי לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

6.5.                היפרטוי לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.6.                הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד היפרטוי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

 

****

המבצע לא כולל את המחלקות / אמצעי התשלום: מולטימדיה, ספורט חצר , גלגלים, עונתי, תינוקות (חוץ מצעצועים) , כרטיסי מתנה וכרטיסי מועדון.